Potatoes South Africa
Consumer Website
Contact Us

Potato Industry Report


 2016/2017    
    During the past decade the potato industry has changed
considerably. As in the rest of the world, there is a
tendency that the number of potato producers has become
smaller while the size of farms increased. This of course
creates the problem that new entrants cannot easily get a
foothold into such a capital-intensive industry.

We often underestimate the work that Potatoes South
Africa does for us as producers. In recent times we have
been faced with completely new problems. An example is
the importation of processed potatoes that have increased
tremendously in which Potatoes South Africa played a role
in protecting our industry and our workers. Read more
    In die afgelope dekade het die aartappelbedryf werklik baie
verander. Soos in die res van die wêreld is die tendens dat
aartappelprodusente al hoe minder geword het terwyl
die plase al hoe groter geword het. Dit het natuurlik die
probleem dat daar nie maklik nuwe toetreders tot so ‘n
kapitaalintensiewe bedryf kan intree nie. 

Ons onderskat baie keer die werk wat Aartappels Suid-
Afrika vir ons as produsente doen. In die afgelope tyd
het ons met heeltemal nuwe probleme te doen gekry. ‘n
Voorbeeld is die invoere van verwerkte aartappels wat
geweldig toegeneem het en waar Aartappels Suid-Afrika ‘n
rol gespeel het om ons bedryf asook die werkers van ons
bedryf te beskerm. Lees meer
 2015/2016    
    In die afgelope twee dekades het die aartappelbedryf wesenlike strukturele veranderinge ondergaan. Die duidelikste tekens van veranderinge kan gesien word in die aantal kommersiële aartappelprodusente. Net voor die draai van die eeu was daar nog bykans 2000 kommersiële produsente wat tans tot minder as 600 gedaal het. Dit is bykans reg oor die wêreld die geval. Die ekonomie van skaal raak al hoe belangriker in aartappelproduksie veral gesien uit ’n produksiekoste oogpunt. Aangesien die insetkoste om te belê in die aartappelbedryf in terme van die kapitaaluitleg, ten opsigte van ’n pakstoor, sorteermasjinerie en aartappel verbouing toerusting etlike miljoene rand kan beloop, word aartappelprodusente genoop om groter volumes aartappels te bemark om die aanvanklike belegging te regverdig. Lees meer
    In the past two decades, the potato industry underwent significant structural changes. The clearest indicators of change can be seen in the number of commercial potato producers. Just before the turn of the century there were nearly 2000 commercial producers. This number shrunk to less than 600. This occurrence is similar almost all over the world. Economies of scale is becoming increasingly important in potato production, especially seen from a production cost point of view. Since the costs to invest in the potato industry in terms of capital outlay, such as a packhouse, sorting machines and other potato production equipment amounts to several million Rands, potato producers are forced to sell larger volumes of potatoes to justify the initial investment costs. Read more
     
 2104/2015    
    Potatoes is a serious role player in the South African economy in terms of its contribution to the gross domestic product. Taking the combined value of the field crop and horticultural sectors, potatoes is the fifth biggest agricultural sub-sector, and this when merely between 50 000 and 54 000 hectares are used for potato production (less than 1% of the available agricultural land). The primary industry is valued at R7 billion and the secondary industry at nearly R20 billion.    
Read more
      
 2013/2013    
Potatoes remain firmly at the forefront as the most prominent fresh vegetable currently being cultivated and consumed in South Africa. According to the available figures, potatoes contribute R4.06 billion (3%) to the gross value of agriculture in general, currently standing at R128.21 billion. However, in terms of the sub-sector in which potatoes primarily compete, namely fresh produce, potatoes’ share stands at 53% of the total value of R7.63 billion.
Read more
Tools Follow us Links Newsletter
Bookmark this page